Drodzy klienci oraz współpracownicy,

Dnia 25 Maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Zgodnie z art.24 w/w rozporządzenia administratorem danych jest SPORTFIX Małgorzata Zając z siedzibą mieszczącą się na ul. Milusińskich 2, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt: sklep@carpmix.pl.

Cele zbierania danych:

 • wykonanie umowy sprzedaży, czyli wysyłka towaru - podstawa prawna: art. 6 ust 1 b) RODO;

 • realizacja bonów rabatowych, kumulowanie punktów lojalnościowych - 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

 • wypełnienie ciążących obowiązków prawnych, czyli udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami oraz ich realizacja, wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych - podstawa prawna: art. 6 ust 1 c) RODO;

 • marketing produktów oraz usług -  art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

 • utworzenie konta klienta, które poprzedza rejestracja z możliwością wglądu do swoich danych, poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Dane które używamy w celach marketingowych podlegają anonimizacji. Dzięki czemu zwiększamy bezpieczeństwo usług, a tym samym poziom wykrywania ewentualnych nadużyć.

 

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 • niektóre Państwa dane osobowe, zbierane przez pliki Cookies, będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Zakres zbieranych danych:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania i/lub adres do wysyłki podawane przy rejestracji lub składaniu zamówienia;

 • numer konta bankowego, w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, w celu zwrotu środków;
 • dane zawarte w plikach cookies, pozwalające na zapamiętanie logowania, towarów dodanych do koszyka, wybranych preferencji, właściwe wyświetlanie informacji. Z naszego punktu widzenia potrzebne nam są do prowadzenia analizy oraz remarketingu naszych usług w serwisie Google.

 

Zmiana ustawień dotycząca plików cookies w przeglądarce:

 

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

 

Dane w bazie Google Analitycs

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć dane z bazy Google Analitycs poprzez instalację następującej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Możliwość rezygnacji z profilowania przez Google

Wszystkie informacje jak można zrezygnować z pliku cookie Google znajdują się tutaj: https://adssettings.google.pl/authenticated

 

Odbiorcy danych osobowych:

 • firmy Kurierskie - dostawcy przesyłek;

 • dostawca usługi hostingowej;

 • księgowość – działalności gospodarcze;

 • podmioty pośredniczące w płatnościach internetowych (PayU).

 

Czas przechowywania danych:

dane będziemy przechowywać do momentu odwołania zgodny na ich przetwarzanie, przez czas wykonywania obowiązków oraz przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe lub w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 f) RODO).

 

Procedury związane z bezpieczeństwem ochrony danych osobowych:

 • serwis używa szyfrowanego protokołu HTTPS, zgodnie z aktualnymi standardami ochrony danych;

 • dane przechowywane są na renomowanych serwerach o najwyższych standardach ochrony.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia:

mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych;

 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • żądanie sprostowania danych: zauważą Państwo, iż dane ich dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • żądanie usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięcie swojej zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • żądanie ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • żądanie przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Skarga:

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Kontakt i informacje:

Nasze dane kontaktowe: SPORTFIX Małgorzata Zając, ul. Milusińskich 2, 43-300 Bielsko-Biała, sklep@carpmix.pl, tel 33 816 10 43.

Aktualizacja: 24.05.2018